Algemene voorwaarden

G. de Laat h.o.d.n. de Laat online marketing (hierna: de Laat online marketing) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 83925503 en is gevestigd aan Hazelaar 23 (5664VE) te Geldrop.

 

Artikel 1 – Begrippen

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

2. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Opdrachtgever tot het verrichten van Diensten door de Laat online marketing. 

3. Website: de voor Opdrachtgever ontwikkelde Website.

4. Diensten: het ontwikkelen en optimaliseren van websites, SEA, SEO en linkbuilding en ondersteuning hieromtrent, het maken van content, social media beheer, social media advertising, Microsoft advertising, hosting, domeinnaamregistratie alsmede interim projectmanagement.

5. Dienstverlener: de Laat online marketing biedt diensten aan Opdrachtgever aan hierna: de Laat online marketing.

6. Opdrachtgever:  de natuurlijke of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of en bedrijf die de Laat online marketing heeft aangesteld, projecten aan de Laat online marketing heeft verleend voor Diensten die door de Laat online marketing worden uitgevoerd, of waaraan de Laat online marketing een voorstel op grond van een Overeenkomst heeft gedaan.

7. Overeenkomst: elke Overeenkomst en andere verplichtingen tussen Opdrachtgever en de Laat online marketing, alsmede voorstellen van de Laat online marketing voor Diensten die door de Laat online marketing aan Opdrachtgever worden verstrekt en die door Opdrachtgever worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door de Laat online marketing waar deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel mee vormen.

8. SaaS-Dienst: het door de Laat online marketing beschikbaar stellen en houden van Websites en/of Website via internet of een andere datanetwerk zonder een fysieke drager te verstrekken aan Opdrachtgever.

9. Social media: Het Facebook, Instagram, Linkedin en Pinterest account van Opdrachtgever waarvoor hij gebruik maakt van de dienstverlening van de Laat online marketing.

10. Content: element, afbeelding, video of tekst dat op een website of Social media kanaal kan worden gedeeld.

11. Post: de content die de Laat online marketing plaatst op Social media, zoals een bericht, foto, story of video.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van de Laat online marketing, elke Overeenkomst tussen de Laat online marketing en Opdrachtgever en op elke Dienst die door de Laat online marketing wordt aangeboden. 

2. Voordat een Overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de Laat online marketing aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien. 

3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk met de Laat online marketing is overeengekomen. De voorwaarden van Opdrachtgever zijn uitdrukkelijk niet van toepassing. 

4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Opdrachtgever. 

5. De algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn uitgesloten.

6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling. 

7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden. De afspraken in de Overeenkomst zijn leidend, en gaan boven deze algemene voorwaarden. 

8. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten. 

9. De rechten en verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst tussen Partijen kunnen niet door Opdrachtgever aan een derde worden overgedragen tenzij de Laat online marketing uitdrukkelijk en voorafgaande toestemming verleent aan Opdrachtgever. Het staat de Laat online marketing vrij om hieraan nadere voorwaarden te verbinden. 

10. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.

Artikel 3 – Het Aanbod

1. Alle door de Laat online marketing gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeldt. 

2. de Laat online marketing is slechts aan een Aanbod gebonden indien de aanvaarding hiervan door Opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft de Laat online marketing het recht een Overeenkomst met een potentiële Opdrachtgever om een voor de Laat online marketing gegronde reden te weigeren. 

3. Het Aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het Aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het Aanbod kunnen de Laat online marketing niet binden. Eventuele afbeeldingen en gegevens in het Aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst. Alle aanbieden worden voorts gedaan op door Opdrachtgever verstrekte gegevens. Aanbiedingen vervallen indien de gegevens van Opdrachtgever onjuist dan wel onvolledig zijn. 

4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

5. Oplevertijden en termijnen in het aanbod van de Laat online marketing zijn indicatief en geven Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

6. Een samengestelde prijsopgave verplicht de Laat online marketing niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een Overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Artikel 4 – Totstandkoming van de Overeenkomst

1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod c.q. Overeenkomst van de Laat online marketing heeft aanvaard door een ondertekend exemplaar (ingescand of origineel) aan de Laat online marketing te retourneren, dan wel een expliciet en ondubbelzinnig akkoord geeft op het Aanbod per e-mail.

2. de Laat online marketing is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.

3. Elke Overeenkomst die met de Laat online marketingwordt aangegaan of een project dat door Opdrachtgever aan de Laat online marketing wordt toegekend, berust bij het bedrijf en niet bij een individuele persoon die met de Laat online marketing is verbonden.

4. Indien Opdrachtgever een reeds bevestigde Overeenkomst annuleert, worden de reeds tot dan daadwerkelijk gemaakte kosten (inclusief de bestede tijd) in rekening gebracht bij Opdrachtgever.

5. Het herroepingsrecht van Opdrachtgever is uitgesloten, tenzij anders overeengekomen.

6. Indien de Overeenkomst door meerdere Opdrachtgevers wordt aangegaan, is elke Opdrachtgever afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

Artikel 5 – Duur van de Overeenkomst

1. Indien en voor zover tussen Opdrachtgever en de Laat online marketing een Overeenkomst is afgesloten, is de duur van deze Overeenkomst in elk geval één jaar, tenzij anders uitdrukkelijk is overeengekomen. De duur van een Overeenkomst tot het ontwikkelen van een website is afhankelijk van de ontwikkelingsduur alsmede eventuele (gewijzigde) wensen van Opdrachtgever.

2. De Overeenkomst voor hosting en/of onderhoud wordt elk jaar telkenmale stilzwijgend verlengd met de oorspronkelijk overeengekomen termijn, tenzij Opdrachtgever of de Laat online marketing de Overeenkomst schriftelijk heeft beëindigd met een opzegtermijn van één maand vóór het einde van de overeengekomen periode. 

3. Zowel Opdrachtgever als de Laat online marketing kunnen de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld, en hem een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van zijn verplichtingen, en hij hierin toerekenbaar tekortschiet. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever. 

4. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet indien de Laat online marketing ten tijde van de ontbinding werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. 

5. Partijen kunnen de Overeenkomst met een aangetekend schrijven beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden. Indien de Overeenkomst nog geen jaar heeft geduurd, kan de Overeenkomst worden opgezegd met een opzegtermijn van een maand.

6. Ingeval van een voortijdige beëindiging van de Overeenkomst is Opdrachtgever de tot dan daadwerkelijk gemaakte kosten verschuldigd van de Laat online marketing op basis van het gestelde (uur)tarief. De (uren)registratie van de Laat online marketing is hierbij leidend. Indien de Overeenkomst eindigt voordat de opdracht is voltooid heeft de Laat online marketing recht op een naar redelijkheid vast te stellen deel van het loon. Indien het einde van de Overeenkomst aan Opdrachtgever is toe te rekenen, heeft de Laat online marketing recht op het volledige loon indien dit gelet op de omstandigheden van het geval redelijk is.

7. Zowel Opdrachtgever als de Laat online marketing kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk opzeggen met onmiddellijke ingang ingeval een der Partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie of anders dan het samenvoegen of reconstructie van de onderneming. Indien een situatie zoals hierboven vermeld plaatsvindt, is de Laat online marketing nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding. 

8. Alle postcontractuele verplichtingen uit deze voorwaarden en de Overeenkomst die naar hun aard bestemd zijn om ook na ontbinding van de Overeenkomst voort te duren, blijven na ontbinding bestaan. Dit betreft in elk geval de bepalingen inzake de geheimhouding, intellectuele eigendomsrechten, aansprakelijkheid de geschilbeslechting en rechtskeuzebepaling. 

Artikel 6 – Uitvoering van de Overeenkomst

1. de Laat online marketing zal zich inspannen om de Overeenkomst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed opdrachtnemer verlangd mag worden. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven. 

2. Bij de uitvoering van de Diensten is de Laat online marketing niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen aanvullende werkzaamheden opleveren voor de Laat online marketing, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de meer- of bijkomende kosten te vergoeden. 

3. de Laat online marketing is gerechtigd om voor de uitvoering van de Diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen. 

4. Indien de Laat online marketing op grond van een verzoek of bevel van een overheidsinstantie en/of een wettelijke verplichting, werkzaamheden verricht met betrekking tot gegevens van Opdrachtgever, komen de hieraan verbonden kosten enkel en alleen voor Opdrachtgever. 

5. Indien sprake is van wijzigingen, kan de Laat online marketing de uitvoering van de Dienst voortzetten met de gewijzigde versie van de Website. Nimmer is de Laat online marketing gehouden of verplicht bepaalde functionaliteiten en/of specifieke eigenschappen te handhaven, wijzigen of toe te voegen. 

6. De broncode alsmede de technische documentatie van de Website is te allen tijde uitgesloten van het gebruiksrecht of voorwerp van een overdracht aan Opdrachtgever.

7. Zowel Opdrachtgever als de Laat online marketing kan wijzigingen aanbrengen aan de omvang en/of inhoud van de afgenomen Dienst. De meerkosten die hieraan verbonden zijn komen voor rekening van Opdrachtgever. Opdrachtgever wordt hierover zo spoedig mogelijk geïnformeerd. Indien Opdrachtgever het hiermee niet eens is dienen Partijen met elkaar in overleg te treden. Opdrachtgever kan de Overeenkomst slechts schriftelijk opzeggen tegen de datum waarop de wijziging in werking treedt, indien de wijzigingen geen verband houden met wijzigingen in relevante wet- of regelgeving of de Laat online marketing de kosten van de wijziging voor zijn rekening neemt.

8. de Laat online marketing is niet gehouden om een fysieke drager aan Opdrachtgever te verstrekken met de programmatuur. 

9. Indien de Laat online marketing op grond van de Overeenkomst tevens een back-up maakt van de gegevens van Opdrachtgever, zal de Laat online marketing conform de Overeenkomst op vaste momenten een back-up maken en bewaren conform de overgekomen termijn. Opdrachtgever is echter zelf verantwoordelijk voor het nakomen van de voor hem geldende wettelijke bewaar- en administratieverplichtingen. 

10. Voor zover is overeengekomen dat de Laat online marketing content plaatst of aanpassingen doorvoert aan het Social media account van Opdrachtgever, zal Opdrachtgever de Laat online marketing hiervoor toegang verlenen tot alle plaatsen, Diensten en Social media onder haar beheer voor zover redelijkerwijs nodig ten behoeve van een doeltreffende uitvoering van de Overeenkomst.

11. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en te laten wat redelijkerwijs wenselijk en nodig is om een juiste en tijdige uitvoering van de Diensten door de Laat online marketing mogelijk te maken.

12. de Laat online marketing is gerechtigd, maar nimmer verplicht, de juistheid, volledigheid of samenhang van de aan haar ter beschikking gestelde (bron)materialen, eisen of specificaties te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden is de Laat online marketing gerechtigd de overeengekomen werkzaamheden op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.

Artikel 7 – Verplichtingen Opdrachtgever

1. Opdrachtgever is verplicht alle door de Laat online marketing verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de werkzaamheden en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat de Laat online marketing niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de betreffende stukken te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Opdrachtgever.

2. de Laat online marketing is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om Opdrachtgever te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is de Laat online marketing verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door de Laat online marketing voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst.

3. de Laat online marketing kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is de Laat online marketing gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Opdrachtgever. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Opdrachtgever dit direct, dan wel uiterlijk 5 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan de Laat online marketing.

4. Opdrachtgever is verplicht om alle technische beveiligingen en overige voorzieningen van de Website  van de Laat online marketing te beschermen, en de op de Website rustende intellectuele eigendomsrechten te respecteren. 

5. Opdrachtgever draagt zorg voor geschikte apparatuur en een gebruiksomgeving.

6. Opdrachtgever is verplicht ervoor zorg te dragen dat de Laat online marketing toegang heeft tot alle benodigde voorzieningen, materialen, medewerking van de medewerkers van Opdrachtgever en meer die de Laat online marketing redelijkerwijs nodig heeft voor de uitvoering van zijn Diensten.

Artikel 8 – Content creation

1. de Laat online marketing kan indien daartoe opdracht is gegeven zorg dragen voor  content creation al dan niet in het kader van de marketingdiensten. Indien daarbij enige garantie is gegeven, is deze beperkt tot hetgeen uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen.

2. Opdrachtgever zal de Laat online marketing schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Opdrachtgever aandacht wenst.

3. Content creation is een uiting van creativiteit en smaak. Indien Opdrachtgever akkoord gaat met de Offerte zoals de Laat online marketing die hanteert, houdt dit ook in dat Opdrachtgever akkoord gaat met de eigen aanpak en stijl die de Laat online marketing hanteert. de Laat online marketing heeft het recht om de werkzaamheden voor zover hier niets uitdrukkelijk door Opdrachtgever over is gemeld naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren. Alle specifieke eisen en wensen van Opdrachtgever dienen door partijen gezamenlijk schriftelijk vastgelegd worden.

4.  Indien voor een doeltreffende uitvoering van de overeenkomst de Laat online marketing genoodzaakt is aanvullend materiaal of een ruimte te huren, of de expertise van derden of indien achteraf blijkt dat er meer tijd nodig is, kunnen hier gedurende de Overeenkomst extra kosten voor worden gerekend een en ander op basis van nacalculatie. de Laat online marketing zal Opdrachtgever hier tijdig van op de hoogte stellen. Opdrachtgever dient hiervoor een schriftelijk akkoord te geven.

5. de Laat online marketing kan van Opdrachtgever verlangen om aanvullende afspraken te maken omtrent de uitvoering, kosten of de duur van de Overeenkomst indien weersomstandigheden of overige externe factoren naar inzicht van de Laat online marketing een doeltreffende uitvoering van de overeenkomst in de weg staan. Dergelijke omstandigheden kunnen in zulk geval aanleiding geven voor het verrichten van aanvullende werkzaamheden. 

6. Het auteursrecht op de werken van de Laat online marketing berust uitsluitend bij de Laat online marketing, tenzij expliciet anders overeengekomen. Toestemming voor gebruik van een werk door Opdrachtgever wordt uitsluitend schriftelijk voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang door de Laat online marketing in het aanbod is omschreven. Ten aanzien van de overdraagbaarheid van auteursrechten, naamsvermelding op een  werk of een inbreuk op de auteursrechten van de Laat online marketing is artikel 25 Auteurswet van toepassing. 

9. Indien Opdrachtgever verzoekt om de eigendom op de werken, kan dit enkel worden overgedragen met expliciete toestemming van de Laat online marketing waarbij aanvullende kosten zullen worden gerekend. de Laat online marketing kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte overeenkomst wordt gesloten. Doch is de Laat online marketing nimmer verplicht om aan dit verzoek te voldoen.

Artikel 9- Ontwikkeling Website

1. de Laat online marketing kan  een advies, plan van aanpak, planning en/of verslaglegging ten behoeve van de dienstverlening opstellen. De inhoud hiervan is niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal de Laat online marketing de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de adviezen opvolgt. 

2. Opdrachtgever is gehouden om alle benodigde informatie tijdig, volledig, juist en in de gewenste vorm aan te leveren ten behoeve van het ontwikkelen van de Website (waaronder tevens verstaan databestanden, software, documentatie, adviezen, rapporten, analyses en ontwerpen).

3. Partijen leggen alle kenmerken, functionaliteiten, eigenschappen en meer van de te ontwikkelen Website schriftelijk vast. De Website wordt enkel en alleen op basis van deze schriftelijk overeengekomen afspraken gemaakt. Indien de gemaakte afspraken te summier zijn om te voldoen aan de wensen van Opdrachtgever, dienen partijen in overleg te treden en de afspraken c.q. de Overeenkomst dienovereenkomstig aan te passen.

4. de Laat online marketing is te allen tijde gerechtigd goedkeuring van Opdrachtgever te verlangen alvorens een door hem ontwikkeld werk wordt opgeleverd of een hiermee gemoeide gebruikslicentie wordt overdragen. 

5. De rechten voor het gebruik van de Website zullen worden overgedragen aan Opdrachtgever vanaf het moment dat Opdrachtgever volledig aan haar (betalings)verplichtingen heeft voldaan, behoudens het geval dat partijen expliciet en schriftelijk anders zijn overeengekomen. De bronbestanden zijn niet uitgesloten van het gebruik van Opdrachtgever. 

6.De door de Laat online marketing ontwikkelde Website is opgeleverd wanneer Opdrachtgever getekend heeft of expliciet akkoord heeft gegeven voor de Website binnen een maximale termijn van 7 kalenderdagen, tenzij een nader termijn is overeengekomen. Hiertoe kan Opdrachtgever de schriftelijke afspraken controleren. Na het ongebruikt verstrijken van deze termijn wordt Opdrachtgever geacht akkoord te zijn gegaan met de Website. Eventuele herstelwerkzaamheden na deze termijn worden gezien als meerkosten. 

7. Partijen komen één feedbackronde overeen, tenzij anders overeengekomen. 

8. Indien na de overeengekomen feedbackronde en/of oplevering wijzigingen gemaakt moeten worden aan de Website, al dan niet op verzoek van Opdrachtgever, welke niet eerder schriftelijk zijn overeengekomen, dienen de wijzigingen op basis van een nieuwe opdracht verricht te worden. Opdrachtgever heeft slechts recht op een beperkt aantal revisierondes welke in overleg vastgesteld worden in de Overeenkomst. 

9. Opdrachtgever is op eerste verzoek van de Laat online marketing verplicht om door de Laat online marketing verstrekte voorstellen te beoordelen, althans binnen de overeengekomen periode. Indien de Laat online marketing wordt vertraagd in haar werkzaamheden, doordat Opdrachtgever niet of niet tijdig een beoordeling op een door de Laat online marketing gedaan voorstel, is Opdrachtgever te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de hierdoor ontstane gevolgen, zoals vertraging. 

10. De aard van de dienstverlening brengt met zich mee dat het resultaat mede afhankelijk is van externe factoren die de ontwikkeling kunnen beïnvloeden, zoals de kwaliteit, juistheid en tijdige aanlevering van benodigde informatie en gegevens van Opdrachtgever en/of diens medewerkers. Opdrachtgever staat in voor de kwaliteit en voor de tijdige en juiste aanlevering van de benodigde gegevens en informatie.

Artikel 10 – (Op)Levering

1.Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, het voorschot niet tijdig is ontvangen door de Laat online marketing of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, heeft de Laat online marketing recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. In geen geval zijn de opgegeven termijnen fatale termijnen, noch kan de Laat online marketing aansprakelijk gesteld worden voor het overschrijden van de overeengekomen termijn. 

2. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak genoemd in lid 1 komen voor rekening en risico van Opdrachtgever en zullen door de Laat online marketing bij Opdrachtgever in rekening worden gebracht. 

3. Indien Opdrachtgever goedkeuring dient te geven, is de Laat online marketing gerechtigd om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven. 

4. de Laat online marketing spant zich in om de dienstverlening binnen de overeengekomen termijn te realiseren, voor zover dit van haar in redelijkheid verlangd kan worden. Indien sprake is van spoed, is Opdrachtgever gehouden om de hiermee gemoeide meerkosten te vergoeden aan de Laat online marketing.

5. de Laat online marketing spant zich in om de Dienst zoveel mogelijk conform het Aanbod te leveren. 

6. Indien Partijen een deeloplevering van de Website overeenkomen, zal de Laat online marketing de Website verder ontwikkelen zodra Opdrachtgever haar op- en aanmerkingen schriftelijk heeft gedeeld en de Laat online marketing deze wijzigingen heeft bevestigd. Deze veranderingen kunnen gevolgen hebben voor de opleverdatum alsmede reeds overeengekomen budget.

7. Nadat de Website is goedgekeurd door Opdrachtgever, en de Website klaar is om in gebruik te nemen door Opdrachtgever, kan de Laat online marketing op locatie van Opdrachtgever een uitleg c.q. presentatie geven ten behoeve van een juiste ingebruikname.  

Artikel 11 – Risico overgang

Het risico van diefstal en verlies, verduistering of beschadiging van gegevens, documenten, programmatuur, databestanden en/of zaken die in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst gebruikt, gemaakt of geleverd worden, gaat over op Opdrachtgever op het moment waarop deze feitelijk in de beschikking van Opdrachtgever zijn gebracht, dan wel ten tijde van het eerste moment van ingebruikneming de Website. Indien en voor zover hierbij enige schade is ontstaan bij Opdrachtgever, is de Laat online marketing gehouden om tegen de kostprijs van de informatiedragers vervangende Website te leveren. Het opnieuw installeren en/of implementeren dient tegen het overeengekomen tarief te geschieden tenzij anders overeengekomen.

Artikel 12 – Garanties

1. de Laat online marketing voert de Diensten uit conform de in de branche geldende normen. Indien daarbij enige garantie is gegeven, is deze beperkt tot hetgeen uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen. Tijdens de garantietermijn staat de Laat online marketing in voor een deugdelijke en gebruikelijke kwaliteit van het (op)geleverde. 

2. Opdrachtgever kan slechts een beroep doen op de door de Laat online marketing gegeven garantie indien Opdrachtgever volledig voldaan heeft aan zijn betalingsverplichtingen. 

3. Indien Opdrachtgever zich terecht beroept op de garantie, is de Laat online marketing gehouden om een kosteloos herstel of vervanging uit te voeren. Indien daarnaast sprake is van enige bijkomende schade, wordt aangesloten bij de hiervoor geldende aansprakelijkheidsbepalingen van deze algemene voorwaarden. 

4. de Laat online marketing staat er niet voor in dat de Website zonder fouten en/of onderbrekingen functioneert. de Laat online marketing spant zich in om fouten in de Website c.q. programmatuur binnen een redelijke termijn te herstellen. Het herstel ziet slechts op hetgeen door de Laat online marketing zelf is ontwikkeld, en de gebreken door Opdrachtgever tijdig zijn gemeld. de Laat online marketing is gerechtigd om het herstel uit te stellen totdat een nieuwe versie van de programmatuur in gebruik wordt genomen. Gebreken in programmatuur dat niet door de Laat online marketing ontwikkeld is, kan in overleg voor rekening en risico van Opdrachtgever hersteld worden. 

5. Opdrachtgever accepteert de Website ‘as is’, tenzij anders overeengekomen. 

6. Opdrachtgever dient een geconstateerd gebrek onmiddellijk en gedetailleerd schriftelijk aan de Laat online marketing te melden op een wijze dat de Laat online marketing in staat stelt om de gebreken te reproduceren en te herstellen. Het gebrek is gemeld op het moment dat Opdrachtgever van de Laat online marketing een ontvangstbevestiging van de melding ontvangt. 

7. Onder herstel wordt tevens verstaan het verstrekken van tijdelijke oplossingen. Onder de garantie valt nimmer het herstel van verminkte of verloren gegevens. de Laat online marketing is niet verplicht om deze gegevens te herstellen. Indien overeengekomen kan de Laat online marketing naar redelijkheid, medewerking verlenen maar is nimmer verantwoordelijk noch gehouden tot herstel van enig verminkte en/of verloren gegane gegevens. Opdrachtgever dient te allen tijde maatregelen te treffen ter voorkoming en beperking van storingen, gebreken, verminking en/of verlies van gegevens, al dan niet op basis van door de Laat online marketing verstrekte inlichtingen. 

10. de Laat online marketing is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de Website en is niet aansprakelijk voor het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de Website tenzij dit uitdrukkelijk is overeengekomen. 

11. Aansprakelijkheid van de Laat online marketing voor (het functioneren van) plug-ins van derden is uitgesloten. de Laat online marketing is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan ten gevolge, of in verband met aangebrachte wijzigingen of verrichte werkzaamheden in of aan de Website van de Laat online marketing die zonder uitdrukkelijke toestemming van de Laat online marketing heeft plaatsgevonden.

12. Tijdens de garantieperiode komt Opdrachtgever uitsluitend een beroep toe op deze garantiebepaling en is de Laat online marketing niet gehouden tot enige schadevergoeding die is ontstaan door de geconstateerde gebreken tijdens de garantieperiode. 

13. Indien een gebrek gedurende de garantietermijn niet onder het kosteloos herstel valt, dient Opdrachtgever de betreffende kosten te vergoeden. 

14. de Laat online marketing staat er niet voor in dat de ter beschikking te houden programmatuur, in het kader van de SaaS-dienst, tijdig wordt aangepast aan de wijzigingen in relevante wet- en regelgeving maar zal zich hiervoor inspannen om dit zo tijdig mogelijk te realiseren. 

Artikel 13 – Gebruik en onderhoud Website

1. de Laat online marketing draagt de intellectuele eigendomsrechten van de ontwikkelde Website over nadat Opdrachtgever aan haar volledige betalingsverplichting heeft voldoen. Het recht tot gebruik van de Website is exclusief, overdraagbaar, verpandbaar en sublicentieerbaar. 

2. Indien overgekomen, zal de Laat online marketing onderhoud verrichten aan de Website. De omvang van de onderhoudsverplichting strekt zich uit tot hetgeen expliciet door Partijen is overeengekomen. Ook indien dit niet expliciet is overeengekomen, kan de Laat online marketing onderhoudswerkzaamheden verrichten, of de uitvoering van haar diensten onderbreken indien zij dit noodzakelijk acht ten behoeve van het kunnen verrichten van onderhoud. Het doen van onderhoud kan tevens onderbrekingen veroorzaken in de uitvoering van de diensten, welke voor Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding rechtvaardigt.

3. Opdrachtgever is verplicht om eventuele gebreken, fouten of andere storingen in de Website schriftelijk te melden aan de Laat online marketing, waarna de Laat online marketing Overeenkomstig zijn gebruikelijke procedures de fouten naar zijn beste vermogen zal herstellen en/of verbeteringen aanbrengen. Indien wenselijk is de Laat online marketing gerechtigd om eerst tijdelijke oplossingen aan te brengen, waarna in overleg met Opdrachtgever een structurele oplossing bedacht en uitgevoerd kan worden.

4. Opdrachtgever is gehouden zijn medewerking op eerste verzoek te verlenen aan de Laat online marketing. 

5. Ondanks de overeengekomen onderhoudsverplichtingen van de Laat online marketing, heeft Opdrachtgever een zelfstandige verantwoordelijkheid voor het beheer en het gebruik van de Website.

6. Ten behoeve van het onderhoud is de Laat online marketing bevoegd om onder meer (data)bestanden te controleren op onder andere computeraanvallen, computervirussen en onveilige en/of illegale handelingen, alsmede andere handelingen te verrichten die nodig zijn ten behoeve van het onderhoud. Opdrachtgever is tevens verantwoordelijk voor de instructie aan- en het gebruik van de Website door derden die door Opdrachtgever zijn ingeschakeld.

7. Het onderhoud bevat in beginsel de volgende Diensten (i) correctief, (ii) preventief en (iii) adaptief onderhoud. Ingeval van correctief, preventief en/of adaptief onderhoud, is de Laat online marketing gerechtigd om de Dienst geheel of gedeeltelijk (tijdelijk) buiten gebruik te stellen. Opdrachtgever heeft gedurende deze onderbreking geen recht op enige schadevergoeding. de Laat online marketing zal de onderbreking zoveel mogelijk buiten kantooruren laten plaatsvinden en niet langer dan noodzakelijk is voor het onderhoud. 

8. de Laat online marketing is gerechtigd om wijzigingen aan te brengen in de techniek van het datanetwerk of telecommunicatienetwerk en andere veranderingen in de door de Laat online marketing aangeboden diensten. Deze wijzigingen kunnen mogelijk van invloed zijn op de door Opdrachtgever gebruikte randapparatuur, waarvoor de Laat online marketing niet gehouden kan zijn tot het voldoen van enige schadevergoeding.

Artikel 14 – Hostingdiensten

1. Indien de overeengekomen dienstverlening strekt tot opslag en/of doorgifte van door Opdrachtgever aangeleverd materiaal aan derden in het kader van (web)hosting is het hiernavolgende van toepassing. Ook indien de Laat online marketing het hostingaccount van Opdrachtgever beheert, en de toegang van Opdrachtgever beperkt is tot het beheerpaneel van de Website, kunnen er door de Laat online marketing beperkingen gesteld worden aan de grootte van hostingaccount. 

2. Het is Opdrachtgever verboden om gegevens te publiceren en te verspreiden via de Website, in strijd met Nederlandse wet- en regelgeving, waaronder in elk geval verstaan: gegevens zonder toestemming van de auteursrechthebbende, smadelijke informatie, of informatie die beledigt, discrimineert, bedreigt, racistisch is van aard, haat zaaiend is, en informatie die kinder- of anderszins strafbare pornografie bevat. Ook informatie die de privacy van derden schendt (tevens stalking), alsook torrents, spam en hyperlinks die naar dergelijke informatie verwijst op websites van derden. 

3. Ingeval van (mogelijke) strafbare handelingen is de Laat online marketing gerechtigd hiervan aangifte te doen en de door Opdrachtgever verstrekte informatie aan de bevoegde instanties te overhandigen, alsmede alle handelingen te verrichten die van haar gevraagd worden in het kader van het onderzoek. 

4. de Laat online marketing komt het recht toe de Overeenkomst met Opdrachtgever te ontbinden en/of te beëindigen ingeval van misbruik zoals benoemd in het voorgaande lid en/of mogelijke strafbare feiten van Opdrachtgever. 

5. Opdrachtgever dient zich te onthouden van het toebrengen van enige schade of handelingen waarvan zij redelijkerwijs kan vermoeden dat aan andere Opdrachtgevers of de servers schade wordt toegebracht. Indien Opdrachtgever spam verstuurd, en hiervoor herhaaldelijk gewaarschuwd is, en tijdelijk geschorst is, heeft de Laat online marketing het recht om Opdrachtgever permanent de toegang te weigeren, zonder vergoeding van enige schadevergoeding. 

6. Opdrachtgever vrijwaart de Laat online marketing voor alle schade als gevolg van bovenstaande. de Laat online marketing is niet aansprakelijk voor enige schade door Opdrachtgever geleden door haar optreden. 

7. Het is Opdrachtgever verboden (het gebruik van) de  Diensten door te verkopen en/of te verhuren. 

8. de Laat online marketing kan een maximum stellen aan de hoeveelheid opslagruimte die Opdrachtgever mag gebruiken in het kader van de Dienst. Bij overschrijding van dit maximum is de Laat online marketing bevoegd een extra bedrag in rekening te brengen. Geen aansprakelijkheid bestaat voor gevolgen van niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van gegevens indien een afgesproken limiet voor opslagruimte is bereikt. 

9. Ingeval van extreem veel dataverkeer is de Laat online marketing gerechtigd naar eigen inzicht de Website van Opdrachtgever tijdelijk uit de lucht te halen. Hieronder wordt verstaan DDoS aanvallen, brute force attacks, overbelasting van de server of indien Opdrachtgever op een andere manier overlast veroorzaakt aan de server van de Laat online marketing. 

10. Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten voor rekening en risico van Opdrachtgever. 

Artikel 15 – Connectiviteit

1. Elke maand (of jaar indien Opdrachtgever een jaarovereenkomst is aangegaan) zal worden bekeken wat het (actuele) verbruik is van Opdrachtgever. Indien het daadwerkelijke verbruik verschilt van het verwachte gebruik, kan de omvang van de afgenomen Dienst worden aangepast. Een vermeerdering zal direct worden doorgevoerd. Een vermindering kan enkel aan het einde van periode van deze Overeenkomst. 

2. Dataverkeer is niet overdraagbaar naar een volgende maand en/of ander apparatuur, tenzij anders overeengekomen. 

3. Onder dataverkeer wordt verstaan alle netwerkverkeer dat door Opdrachtgever gegenereerd wordt, inkomend en uitgaand. Inkomend en uitgaand verkeer wordt voor de berekening van het dataverkeer bij elkaar opgeteld. 

4. de Laat online marketing kan een maximum stellen aan de hoeveelheid dataverkeer per maand die Opdrachtgever mag gebruiken in het kader van de Dienst. Bij overschrijding van dit maximum is de Laat online marketing bevoegd een extra bedrag in rekening te brengen. Geen aansprakelijkheid bestaat voor gevolgen van niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van gegevens indien een afgesproken limiet voor dataverkeer is bereikt.

Artikel 16 – Domeinnaamregistratie

1. de Laat online marketing biedt domeinnaamregistratie aan op verzoek van Opdrachtgever tegen de daarvoor geldende tarieven. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte zijn van de toepasselijke wet- en regelgeving. Opdrachtgever is zich ervan bewust dat een domeinnaamregistratie geen registratie van merkrecht inhoudt.

2. De domeinnaamregistratie, tevens inhoudende de aanvraag, toekenning, het gebruik en het houderschap van een domeinnaam, is altijd onderworpen aan de regels van de betreffende registrerende instantie. de Laat online marketing heeft hierbij enkel een inspanningsverplichting en biedt geen garantie over de toewijzing van een domeinnaam. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het juist aanleveren van een domeinnaam en kan de Laat online marketing niet aansprakelijk stellen voor het registreren van een verkeerde domeinnaam wegens een (type)fout van de Laat online marketing. Het is aan Opdrachtgever om dit te controleren en eventueel aan te passen.

3. Opdrachtgever is de Laat online marketing een vergoeding verschuldigd voor de registratie, het gebruik en het houderschap van de domeinnaam. Opdrachtgever sluit daartoe een overeenkomst van onbepaalde tijd, welke maandelijks opgezegd kan worden. Opdrachtgever is verplicht om de vergoeding per jaar in een keer vooruit te voldoen. 

4.Opdrachtgever vrijwaart de Laat online marketing voor eventuele aanspraken van derden voortvloeiend uit inbreuken op intellectuele eigendomsrechten en alle aanspraken die verband houden met het gebruik en houderschap van de domeinnaam. Hieronder tevens verstaan alle aanspraken van derden ten aanzien van de content van de Webshop, waarbij de Laat online marketing als houder en/of beheerder van de domeinnaam aansprakelijk gesteld wordt. Opdrachtgever blijft te allen tijde zelfverantwoordelijk en aansprakelijk voor alle aanspraken van derden. de Laat online marketing zal haar regresrecht uitoefenen indien mogelijk.

Artikel 17 – Notice en Takedown

Indien en voor zover er sprake is van een inbreuk op rechten van de Laat online marketing of derden en/of onrechtmatig handelen door Opdrachtgever, is de Laat online marketing gerechtigd om dat deel van de Dienst per direct af te sluiten of Opdrachtgever uit te sluiten van het gebruik. de Laat online marketing zal eventuele inbreuk makende/ schadelijke informatie per direct verwijderen. Hierdoor kan het voorkomen dat Opdrachtgever geen of niet volledig gebruik kan maken van de Dienst van de Laat online marketing. In geen geval is de Laat online marketing aansprakelijk voor de geleden schade van welke aard dan ook, ten gevolge van het (tijdelijk) afsluiten van de Dienst en/of het verwijderen dan wel doorgeven van de door Opdrachtgever geplaatste gegevens. 

Artikel 18 – (Online) marketing (SEA, SEO, Linkbuilding, social media campagnes en/of ads)

1. de Laat online marketing biedt de mogelijkheid aan om advertenties op te stellen voor een door Opdrachtgever aangewezen social media kanaal en/of Google. Aan de inhoud van deze advertenties kan de Laat online marketing nadere voorwaarden en/of eisen stellen. Indien de inhoud van de door Opdrachtgever aangeleverde teksten in strijd zijn met enige wettelijke bepalingen of voorschriften, dan wel in strijd is met hetgeen in het maatschappelijk verkeer betaamt, heeft de Laat online marketing het recht deze teksten te weigeren. Vanaf het moment dat Opdrachtgever de content heeft goedgekeurd, vrijwaart Opdrachtgever de Laat online marketing voor alle fouten tijdens het posten van de content.

2. de Laat online marketing garandeert geen resultaten omtrent het verlenen van marketing diensten. de Laat online marketing past slechts een bepaalde strategie toe die in het verleden resultaten heeft opgeleverd. Evenmin kan de Laat online marketing hierover toezeggingen doen doch zal de Laat online marketing zich inspannen een verbeterde positie te verkrijgen voor Opdrachtgever in Google, social media of anderszins een zichtbaarheid. 

3. Indien de Laat online marketing ten behoeve van Opdrachtgever SEA, SEO of social media campagnes/ads opzet, wordt het budget door Opdrachtgever bepaald. Indien Opdrachtgever meer werkzaamheden wenst dan mogelijk is op basis van het huidige tarief, dienen hiervoor meer kosten in rekening gebracht te worden. Dergelijke diensten worden duidelijk en schriftelijk vastgelegd. Opdrachtgever kan ten behoeve hiervan content en/of informatie aanleveren. 

4. Alle campagnes ontwikkeld door de Laat online marketing blijven eigendom van de Laat online marketing en kunnen op verzoek van Opdrachtgever overgedragen worden, tenzij Opdrachtgever uitdrukkelijk de intellectuele eigendomsrechten verkrijgt.

3. de Laat online marketing kan zelf SEA en/of SEO teksten aanleveren voor Opdrachtgever. de Laat online marketing hanteert een eigen aanpak en stijl met betrekking tot de SEA en/of SEO diensten. Indien Opdrachtgever akkoord is gegaan met de uitvoering van SEA en/of SEO diensten door de Laat online marketing is Opdrachtgever ook akkoord gegaan met de door de Laat online marketing gehanteerde aanpak en de door de Laat online marketing opgestelde teksten. Opdrachtgever dient hierover nadere afspraken met de Laat online marketing te maken.

4. De aard van de dienstverlening brengt met zich dat eventuele te behalen resultaten afhankelijk zijn van diverse externe factoren die de resultaten van de dienst kunnen beïnvloeden, zoals de kwaliteit en beschikbaarheid van de bij de uitvoering van de dienstverlening benodigde software of diensten van derden, waaronder Google, Facebook, Instagram, Pinterest, Twitter (en overige partijen). Externe factoren zoals onder andere, maar niet beperkt tot algoritmes, regels, richtlijnen, beleid, technologische ontwikkelingen alsmede menselijk handelen zoals het surfgedrag, kunnen daarom van invloed zijn op de resultaten en werkwijze van de Laat online marketing. de Laat online marketing zal haar werkzaamheden uitvoeren met inachtneming van voorgenoemde factoren en rekening houden met eventuele wijzigingen daarvan. Voorgenoemde bepalingen leveren Opdrachtgever nimmer een grond voor ontbinding van de Overeenkomst of een recht op schadevergoeding.

5.   Indien Opdrachtgever zelf tussentijds wijzigingen wenst aan te brengen aan de campagnes of dergelijke wijzigingen laat verrichten door derden, dient zij dit eerst met de Laat online marketing te overleggen alvorens deze wijzigingen worden doorgevoerd. Voor alle gevolgen van wijzigingen of aanpassingen op initiatief van Opdrachtgever die niet van tevoren expliciet door de Laat online marketing zijn gekeurd of waar zij anderszins van tevoren mee heeft ingestemd, is Opdrachtgever zelf verantwoordelijk. Enige schadelijke gevolgen wegens voorgenoemde wijzigingen of aanpassingen zijn geen grond voor aansprakelijkheid van de Laat online marketing.

6. de Laat online marketing is nimmer verantwoordelijk, noch aansprakelijk indien het account van Opdrachtgever op enige wijze geblokkeerd wordt, in een zogenoemde shadowban terechtkomt of op andere wijze het account van Opdrachtgever niet meer kan gebruiken.

7. De uitvoering van de SEO diensten is voorts afhankelijk van richtlijnen, regels en beleid van derden zoals bijvoorbeeld Google. De diensten worden door de Laat online marketing uitgevoerd met inachtneming van de beperkingen die gesteld worden door de betreffende derden. Indien overeengekomen dient Opdrachtgever eerst akkoord te geven op de SEO-tekst, voordat deze verder geplaatst kan worden

8. Met linkbuilding wordt beoogd het verkrijgen van links van andere websites naar de website van Opdrachtgever, teneinde een verbeterde positie te verkrijgen in google. Linkbuilding kan onderdeel zijn van de SEO strategie maar kan ook los daarvan gebruikt worden.

9. Het verkrijgen van kwalitatieve links is een proces wat een langere tijd in beslag kan nemen.  de Laat online marketing zal zich ten behoeve van Opdrachtgever inspannen dergelijke links te verkrijgen, maar kan nimmer uitspraken doen over aantallen van de links, kwaliteit en/of doelmatigheid daarvan, noch zal zij Opdrachtgever inzicht hoeven te verschaffen in de wijze waarop zij haar links verkrijgt.  de Laat online marketing zal te allen tijde de belangen van Opdrachtgever vooropstellen.

Artikel 19 – Social media beheer

1. Als onderdeel van de dienstverlening kan de Laat online marketing de Social media accounts van Opdrachtgever beheren ten behoeve van een verbetering van het account, de marktpositie, naamsbekendheid of imago (promotie). Indien is overeengekomen dat de Laat online marketing dergelijk Social media beheer zal uitvoeren, dient Opdrachtgever haar volledige medewerking, alsmede de toegang tot diens website, account en alle daarvoor vereiste codes en inloggegevens te verstrekken op eerste verzoek van de Laat online marketing, tenzij anders overeengekomen.

2. De omvang van het Social media beheer strekt zich slechts uit tot hetgeen expliciet door partijen is overeengekomen. de Laat online marketing plaatst in beginsel enkel de content voor zover dit door Opdrachtgever zelf is aangeleverd of voor zover Opdrachtgever hier expliciet voorafgaande toestemming voor heeft verleend. de Laat online marketing zal nimmer content plaatsen zonder (voorafgaande) medeweten of goedkeuring van Opdrachtgever. Alle content, wijzigingen (van lay-out) of het anderszins doorvoeren van verbeteringen zijdens de Laat online marketing, worden aan Opdrachtgever voorgesteld voor zover de Laat online marketing het doorvoeren van deze wijzigingen in het belang acht van de Opdrachtgever. 

3. De aard van de dienstverlening brengt met zich dat eventuele te behalen resultaten afhankelijk zijn van diverse externe factoren die de resultaten van de dienst kunnen beïnvloeden, zoals de kwaliteit en beschikbaarheid van de bij de uitvoering van de dienstverlening benodigde software of diensten van derden, waaronder Google. Externe factoren zoals onder andere, maar niet beperkt tot algoritmes, regels, richtlijnen, beleid, technologische ontwikkelingen alsmede menselijk handelen zoals het surfgedrag, kunnen daarom van invloed zijn op de resultaten en werkwijze van de Laat online marketing. de Laat online marketing zal haar werkzaamheden uitvoeren met inachtneming van voorgenoemde factoren en rekening houden met eventuele wijzigingen daarvan. Voorgenoemde bepalingen leveren Opdrachtgever nimmer een grond voor ontbinding van de Overeenkomst of een recht op schadevergoeding. 

4. Het uitvoeren van Social media beheer is daarnaast steeds afhankelijk van het menselijk handelen van derden. de Laat online marketing staat derhalve niet in voor het behalen van een bepaald aantal likes, nieuwe volgers, views, etc. Bij het plaatsen van Content ten behoeve van Opdrachtgever houdt de Laat online marketing zich aan de gebruikersvoorwaarden van desbetreffende Social media partijen. Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen indien zij op wat voor manier dan ook schade ondervindt met betrekking tot de gebruiken en regels zoals gehanteerd door dergelijke Social media partijen. 

5. Indien de werkzaamheden naar inzicht van de Laat online marketing haar dienstverlening te buiten gaan, is zij gerechtigd voor dergelijke werkzaamheden een derde in te schakelen of te voorzien in de bemiddeling tussen Opdrachtgever en een derde ten behoeve van het uitvoeren van de dienstverlening. Dit geldt onder andere voor het schrijven van teksten, ontwerpen van logo’s, lay-outs, maken van foto’s en meer.

6. Ondanks de overeengekomen dienstverlening van de Laat online marketing, heeft Opdrachtgever hiernaast altijd een zelfstandige verantwoordelijkheid voor het gebruik van diens Social media account(s). Indien voor het gebruik van Social media of werken van intellectuele eigendom van derden (zoals foto’s, video’s, lay-outs) licenties van derden noodzakelijk zijn, zal Opdrachtgever deze licenties afnemen en er voor zorgen dat de daarin opgenomen bepalingen stipt nageleefd worden.

7. Tenzij anders overeengekomen is Opdrachtgever verplicht alle content bedoeld voor Posts minimaal 1 week voor het plaatsen van deze Posts aan te leveren.

8. Het uitvoeren van Social media beheer kan (tijdelijke) onderbrekingen of wijzigingen in vindpositie (ranking) op de diverse Social media kanalen veroorzaken ten aanzien van het account van Opdrachtgever, hetgeen voor Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding rechtvaardigt.

9. Voor de uitvoering van Social media beheer is de Laat online marketing te allen tijde afhankelijk van de beschikbaarheid en functionaliteit van de betreffende Social media kanalen, alsmede van de richtlijnen, regels en het beleid van deze kanalen, maar ook het beleid van derden waaronder Google. De diensten worden dan ook uitgevoerd met inachtneming van de beperkingen die gesteld worden door de betreffende partijen.

10. Indien Opdrachtgever zelf tussentijds wijzigingen wenst aan te brengen aan het Social media account of dergelijke wijzigingen laat verrichten door derden, dient zij dit eerst met de Laat online marketing te overleggen alvorens deze wijzigingen worden doorgevoerd. Voor alle gevolgen van wijzigingen of aanpassingen op initiatief van Opdrachtgever die niet van tevoren expliciet door de Laat online marketing zijn gekeurd of waar zij anderszins van tevoren mee heeft ingestemd, is Opdrachtgever zelf verantwoordelijk. Enige schadelijke gevolgen wegens voorgenoemde wijzigingen of aanpassingen zijn geen een grond voor aansprakelijkheid van de Laat online marketing.

Artikel 20 – Interim projectmanagement

1. De dienstverlening van de Laat online marketing is enkel en alleen gericht op projectmanagement, in de breedste zin van het woord. Uitvoering van (project)werkzaamheden worden te allen tijde verricht door derden waar Opdrachtgever zelf en rechtstreeks een overeenkomst mee heeft gesloten. de Laat online marketing is op geen enkele wijze betrokken bij de uitvoering van deze overeenkomst door de betreffende derde.

2. de Laat online marketing kan slechts adviseren en het project managen, maar is nimmer betrokken bij de feitelijke uitvoering door deze derden.

3. Indien en voor zover er door derden zaken worden geleverd, geschiedt zulks uitsluitend onder de reikwijdte van de overeenkomst tussen deze derde en Opdrachtgever, conform de voorwaarden van deze derde. Indien en voor zover daarbij enige garantie is verstrekt, is deze garantie slechts jegens deze derde afdwingbaar. Reclamaties dienen rechtstreeks bij de derde ingediend worden tenzij tussen alle betrokken partijen overeenstemming is bereikt dat de Laat online marketing namens Opdrachtgever bevoegd is om reclamaties in te dienen.

Artikel 21 –  Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen 

1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. de Laat online marketingis niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte Overeenkomst wordt gesloten. 

2. Voor zover voor de diensten een vaste prijs is afgesproken en partijen voornemens zijn om met betrekking tot extra werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten, zal de Laat online marketing Opdrachtgever tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.

3. Opdrachtgever kan wijzigingen (laten) aanbrengen aan de omvang en/of inhoud van de Dienst. De aanvullende kosten die hieraan verbonden zijn komen voor rekening van Opdrachtgever. Opdrachtgever wordt hierover zo spoedig mogelijk geïnformeerd. Indien Opdrachtgever het hiermee niet eens is dienen Partijen met elkaar in overleg te treden. Opdrachtgever kan de Overeenkomst slechts schriftelijk opzeggen tegen de datum waarop de wijziging in werking treedt, indien de wijzigingen geen verband houden met wijzigingen in relevante wet- of regelgeving of de Laat online marketing de kosten van de wijziging voor zijn rekening neemt.

Artikel 22 – Prijzen en betaling

1. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (btw) weergegeven, tenzij anders overeengekomen.

2. de Laat online marketing voert haar dienstverlening uit conform het overeengekomen tarief. De kosten van de ontwikkelingswerkzaamheden worden achteraf berekend, op basis van de door de Laat online marketing opgestelde urenregistratie (nacalculatie).

3. Reistijd ten behoeve van Opdrachtgever, en met reizen gerelateerde kosten worden aan Opdrachtgever doorberekend behoudens andere afspraken.

4. Indien overeengekomen, dient Opdrachtgever deelbetalingen te verrichten per oplevermoment. 

5. Opdrachtgever dient opstartkosten te voldoen aan de Laat online marketing waarna de Laat online marketing vaste uren per maand in rekening brengt aan Opdrachtgever.

6. In geval van Google ads dient Opdrachtgever haar eigen creditcard of bankrekening te koppelen. Opdrachtgever is gehouden om steeds voldoende saldo op de creditcard te hebben. Bij gebreke hiervan kan de Dienst niet uitgevoerd worden, en worden eventuele advertenties niet geplaatst.

7. Opdrachtgever is verplicht de kosten van derden, die na goedkeuring van Opdrachtgever door de Laat online marketing ingezet worden, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

8. Partijen kunnen overeenkomen dat Opdrachtgever een voorschot dient te betalen. Indien een voorschot is overeengekomen, dient Opdrachtgever het voorschot in zijn geheel te voldoen alvorens een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de dienstverlening.

9. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij Partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

10. de Laat online marketing is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatietarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst.

11. Opdrachtgever dient deze kosten ineens, zonder verrekening of opschorting, binnen de opgegeven betaaltermijn van uiterlijk 30 dagen zoals vermeld op de factuur te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van de Laat online marketing. 

12. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling jegens Opdrachtgever wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 23 – Incassobeleid

1. Alle door de Laat online marketing gestelde betalingstermijnen betreffen fatale termijnen. Wanneer Opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn van uiterlijk 30 dagen heeft voldaan aan haar verplichting, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim.

2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal de Laat online marketing zonder een nadere ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke (handels)rente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012. 

3. Indien de Laat online marketing meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever. 

Artikel 24 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

1. de Laat online marketing gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en gebruikers van de Website en zal deze slechts conform de privacy statement gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal de Laat online marketing de betrokkene hierover informeren. Vragen over de verwerking van de persoonsgegevens en nadere informatie kunnen per e-mail gesteld worden aan gerdo@delaat-onlinemarketing.nl. 

2. Opdrachtgever is zelfverantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een Dienst van de Laat online marketing verwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever de Laat online marketing tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst. 

3. Indien de Laat online marketing op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is. 

4. Partijen dienen conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming te handelen en de daaruit voortvloeiende verplichtingen na te leven alsmede andere toepasselijke wet- en regelgeving. Partijen dienen hiervoor een verwerkersovereenkomst te sluiten. 

5. Opdrachtgever heeft op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming verplichtingen tegenover derden. Hieronder wordt verstaan, maar is niet beperkt tot de verplichting tot het verstrekken van informatie, het geven van inzage, het corrigeren en het verwijderen van persoonsgegevens van betrokkenen. Opdrachtgever is zelf uitsluitend en volledig verantwoordelijk voor de juiste nakoming van deze verplichtingen. de Laat online marketing is ten aanzien van deze persoonsgegevens “Verwerker” in de zin van de AVG. de Laat online marketing zal zoveel als technisch mogelijk is, ondersteuning verlenen. 

Artikel 25 – Opschorting

1. de Laat online marketing heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden, programmatuur en meer onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, zelfs indien zij wel was betaald, daartoe verplicht zou zijn. 

2. de Laat online marketing is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daar onder begrepen. De opschorting zal terstond aan Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd. de Laat online marketing is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden. 

Artikel 26 – Overmacht

1. de Laat online marketing is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen. 

2. Onder overmacht aan de zijde van de Laat online marketing wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van de Laat online marketing, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Klant aan de Laat online marketing zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit, hacking en DDoS aanvallen), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen en (x) overige situaties die naar het oordeel van de Laat online marketing buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen. 

3. Indien een overmachtssituatie langer duurt dan twee maanden, kan de Overeenkomst door elk van de Partijen schriftelijk ontbonden worden. Indien op grond van de Overeenkomst reeds enige prestaties zijn verricht, wordt in een dergelijk geval naar verhouding afgerekend zonder enige verschuldigdheid van elke partij jegens elkaar. 

4. Indien de Laat online marketing bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft. 

Artikel 27 – Beperking aansprakelijkheid

1. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van de Laat online marketing, is de Laat online marketing uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Opdrachtgever de Laat online marketing binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld, en de Laat online marketing deze tekortkoming vervolgens niet binnen de in de ingebrekestelling genoemde redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend, en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving van de tekortkoming c.q. het gebrek, dat de Laat online marketing in staat is om adequaat te reageren. 

2. Indien het verrichten van Diensten door de Laat online marketing leidt tot aansprakelijkheid van de Laat online marketing, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de Dienst in rekening gebrachte kosten ten aanzien van directe schade. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel alsmede de kosten van noodvoorzieningen.  In geval van Overeenkomsten op grond van een SaaS-dienst, of service en/of onderhoud is bovengenoemde aansprakelijkheid beperkt tot maximaal een periode van 12 maanden voorafgaand aan de ingebrekestelling).

3. de Laat online marketing is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade als gevolg van gebruik van door de Laat online marketing geleverde Diensten, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van leveringstermijnen, gevolgschade en vertragingsschade en renteschade. 

4. De aansprakelijkheid van de Laat online marketing is voorts beperkt tot het bedrag dat door haar verzekeringsmaatschappij per gebeurtenis per jaar wordt uitgekeerd. 

5. de Laat online marketing is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op zijn website of die van gelinkte websites. 

6. de Laat online marketing is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de Website en/of diens social media account en is niet aansprakelijk voor storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website of het Social media account. Hieronder wordt tevens verstaan een beperking in beschikbaarheid of functionaliteit ten gevolge van een onvoorziene storing c.q. overmacht.

7. Aansprakelijkheid van de Laat online marketing voor (het functioneren van) plug-ins van derden is uitgesloten. de Laat online marketing is voorts niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan ten gevolge, of in verband met aangebrachte wijzigingen of verrichte werkzaamheden in of aan de Website van de Laat online marketing die zonder uitdrukkelijke toestemming van de Laat online marketing heeft plaatsgevonden. 

8. Opdrachtgever vrijwaart de Laat online marketing voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een dienst die door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en mede bestond uit door de Laat online marketing geleverde Diensten, tenzij Opdrachtgever kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de dienst van de Laat online marketing.

9. Enige door de Laat online marketing opgeleverde adviezen, op basis van door Opdrachtgever onvolledige en/of onjuist verstrekte informatie is nimmer grond voor aansprakelijkheid van de Laat online marketing. De inhoud van het opgeleverde advies van de Laat online marketing is niet bindend en slechts adviserend van aard. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de voorstellen en hierin genoemde adviezen van de Laat online marketing opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies komen voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever is te allen tijde vrij om haar eigen keuzes te maken die afwijken van het (op)geleverde advies van de Laat online marketing. de Laat online marketing is niet gehouden aan enige vorm van restitutie indien dit het geval is.

10. Indien door of namens Opdrachtgever een derde wordt ingeschakeld, is de Laat online marketing nimmer aansprakelijk voor het handelen en adviezen van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde alsmede het verwerken van resultaten (van opgestelde advies) van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde in de Laat online marketing haar eigen advies.

11. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juiste beveiliging van zijn eigen apparaten waarop de Website is geïnstalleerd, beveiliging van wachtwoorden en meer. In geen geval is de Laat online marketing aansprakelijk. 

12. de Laat online marketing staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens de Laat online marketing verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan. 

13. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem verstrekte informatie en wensen met betrekking tot de Dienst. 

14. de Laat online marketing is voorts niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan ten gevolge, of in verband met aangebrachte wijzigingen aan het Social media account van Opdrachtgever door Opdrachtgever zelf of door derden.

15. de Laat online marketing is niet aansprakelijk voor onvolkomenheden die zijn opgetreden na het uitvoeren van updates en/of upgrades aan Social media kanalen.

16. Indien en voor zover Opdrachtgever inloggegevens van diens social media account of andere inloggegevens verstrekt, geschiedt dit te allen tijde op eigen rekening en risico van Opdrachtgever.

17. Indien Opdrachtgever zelf wijzigingen of aanpassingen aan Social media accounts doorvoert of een derde hier opdracht tot geeft, komen alle gevolgen hiervan voor rekening en risico van Opdrachtgever. Alle gevolgen wegens wijzigingen die niet van tevoren expliciet door de Laat online marketing zijn goedgekeurd of waarmee de Laat online marketing niet expliciet heeft ingestemd en alle schadelijke gevolgen hiervan vormen geen grond voor aansprakelijkheid van de Laat online marketing.

18. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van de Laat online marketing vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij de Laat online marketing. Elke vordering tot schadevergoeding jegens de Laat online marketing dient steeds schriftelijk gemeld worden, doch uiterlijk binnen één jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert. De aansprakelijkheid van de Laat online marketing eindigt in elk geval na verloop van een jaar na beëindiging van de Overeenkomst tussen Partijen. 

Artikel 28 – Geheimhouding

1. de Laat online marketing en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle (vertrouwelijke) informatie die is verkregen in het kader van een Overeenkomst. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de Overeenkomst of waarvan men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. Partijen zullen strikte vertrouwelijkheid in acht nemen ten aanzien van alle informatie die zij over elkaar en van elkaar verkrijgen. Alle informatie en gegevensdragers van de andere Partij worden niet aan derden beschikbaar gesteld en dienen strikt geheim te blijven, tenzij de andere Partij voorafgaande uitdrukkelijk schriftelijke toestemming heeft verleend daartoe. 

2. Opdrachtgever is verplicht om alle gegevens en andere materialen die door de Laat online marketing worden verstrekt geheim te houden, niet aan derden bekend te maken of in gebruik te geven, tenzij de Laat online marketing daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven. 

3. Indien de Laat online marketing op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken, en de Laat online marketing zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is de Laat online marketing niet gehouden tot enige schadevergoeding en is Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst. 

4. De geheimhoudingsverplichting leggen de Laat online marketing en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op. 

Artikel 29 – Intellectuele Eigendomsrechten

1. Alle rechten van intellectuele eigendom van de Laat online marketing, waaronder verstaan aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde databestanden, programmatuur, apparatuur en/of andere materialen waaronder verstaan maar niet beperkt tot ontwerpen, analyses, rapporten, documentatie en offertes alsmede al het voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij de Laat online marketing, en/of derden c.q. toeleveranciers indien deze rechten reeds toebehoorden aan anderen dan de Laat online marketing. Alle zojuist genoemde rechten zullen overgaan op Opdrachtgever indien Opdrachtgever heeft voldaan aan de volledige betalingsverplichting. Hetgeen opgenomen in dit artikel is van toepassing zolang Opdrachtgever nog niet aan haar betalingsverplichting heeft voldaan en de intellectuele eigendomsrechten nog niet zijn overgedragen. 

2. Het is Opdrachtgever verboden om alle stukken en programmatuur waarop de IE-rechten en auteursrechten van de Laat online marketing rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de Laat online marketing en een daartoe overeengekomen geldelijke vergoeding. Indien Opdrachtgever wijzigingen wenst aan te brengen in door de Laat online marketing opgeleverde zaken, dient de Laat online marketing expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen. 

3. Het is Opdrachtgever verboden om de producten waarop de intellectuele eigendomsrechten van de Laat online marketing rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst. Opdrachtgever verkrijgt slechts een niet-exclusief niet-overdraagbaar gebruiksrecht van de Website, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 

4. Het is Opdrachtgever voorts niet toegestaan om enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter, auteursrechten, handelsnamen, merken, of enig ander recht van intellectuele eigendom uit de Website, documentatie en/of overige materialen te wijzigen of te verwijderen. 

5. Partijen zullen elkaar informeren en gezamenlijk optreden tegen elke inbreuk van de IE-rechten van de Laat online marketing.

6. Opdrachtgever vrijwaart de Laat online marketing voor aanspraken van derden ter zake van (eventuele) inbreuken en/of aanspraken van derden met betrekking tot hetgeen in het kader van de Overeenkomst aan Opdrachtgever ter beschikking is gesteld. Opdrachtgever zal de Laat online marketing onverwijld informeren over deze inbreuken en/of aanspraken. 

7. Elke inbreuk van Opdrachtgever op de IE-rechten (en auteursrechten) van de Laat online marketing, wordt bestraft met een eenmalige boete ter hoogte van € 10.000,- euro (zegge: tienduizend euro) en een boete van € 100,- euro (zegge: honderd euro) voor elke dag dat de inbreuk voortduurt.

Artikel 30 – Vrijwaring en juistheid van informatie

1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden die hij aan de Laat online marketing verstrekt in het kader van de Overeenkomst. Ook als deze gegevens afkomstig zijn van derden is Opdrachtgever hiervoor verantwoordelijk. 

2. Opdrachtgever vrijwaart de Laat online marketing van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen uit het vorige lid. 

3. Opdrachtgever vrijwaart de Laat online marketing voor aanspraken van derden met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie, die bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden, alsmede met betrekking tot de inhoud van de door de Laat online marketing opgestelde adviezen en rapportages. 

4. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, Website of informatiedragers aan de Laat online marketing verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 31 – Klachten

1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service of producten van de Laat online marketing of anderszins klachten heeft over de uitvoering van de Overeenkomst, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen schriftelijk gemeld worden via gerdo@delaat-onlinemarketing.nl met als onderwerp “Klacht”. 

2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil de Laat online marketing de klacht in behandeling kunnen nemen. 

3. de Laat online marketing zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht. 

4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen. 

Artikel 32 – Toepasselijk recht

1. Op de rechtsverhouding tussen de Laat online marketing en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. 

2. de Laat online marketing kan deze algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen. De meest actuele versie is te vinden op de website.

3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen de Laat online marketing en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Oost-Brabant, locatie Eindhoven tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.

 

Geldrop, 21 oktober 2021